Anatecor
Dă mai departe!

 

 

Statutul Asociatiei Nationale de Terapii Complementare din Romania

 1. Dispozitii generale

 2. Fondatori, Sediu

 3. Scop, Obiective, Principii

 4. Atributii, Obiecte de activitate

 5. Membrii Asociatiei, Drepturi si Obligatii

 6. Organele de decizie ale Asociatiei

 7. Aparatul Asociatiei

 8. Finantarea Asociatiei

 9. Excluderea membrilor

 10. Prevederi finale

I. DISPOZITII GENERALE

 • Art.1 – Prezentul statut stabileste modul de organizare si functionare a ASOCIATIEI NATIONALE DE TERAPII COMPLEMENTARE DIN ROMANIA, denumita in continuare ASOCIATIA, infiintata in temeiul prevederilor Legii 21/1924, OG 26/2000, OG 37/2003 din initiativa membrilor fondatori care semneaza acest document.
 • Art.2 – Durata de functionare a Asociatiei este nelimitata.

II. FONDATORI, SEDIU

 • Art.3 – Membrii fondatori sunt cei enumerati in Actul Constitutiv al Asociatiei.
 • Art.4 – Sediul Asociatiei este in: Arad, B-dul Revolutiei nr.94.

III. SCOP, OBIECTIVE, PRINCIPII

 • Art.5 – Asociatia este o persoans juridics nationala, nonguvernamentala, nonprofit, autonoma si infiintata cu Avizul Ministerului Sanatatii Nr. 24160 din data de 02.06.1997. Scopul Asociatiei este de a desfasura activitati in vederea sprijinirii, promovarii, reprezentarii si evidentei practicantilor atestati (persoane fizice si juridice) din sectorul terapiilor complementare si alternative, precum si promovarea colaborarii si comunicarii cu sectorul de medicina alopata, cooperarea cu specialistii Ministerului Sanatatii pe baza sinergiei de competente; de a armoniza activitatea organismelor si organizatiilor care actioneaza in Romania an domeniul terapiilor complementare si de a le reprezenta in raport cu autoritatile romane si internationale.
 • Art.6 – Asociatia nu este o organizatie medicala in acceptiunea prevederilor legale romanesti, dar va coopera in regim de parteneriat cu specialistii Ministerului Sanatatii pe baza sinergiei de competente.
 • Art.7 – Asociatia isi stabileste urmatoarele obiective:
  1. dezvoltarea terapiilor care intretin, mentin si optimizeaza sanatatea si a celor care previn imbolnavirea;
  2. dezvoltarea terapiilor care permit transformarea pozitiva, cresterea spirituala individuala, precum si evolutia pozitiva a persoanei;
  3. ocrotirea vietii ca parte integranta a biosferei. Omul, animalul, vegetatia, regnul mineral fac parte din ecosistemul terestru si trebuie conservate nealterate;
  4. elaborarea Codului de Etica al practicantilor de terapii complementare/alternative bazat pe:
   1. sentimentul dreptatii;
   2. sentimentul estetic;
   3. sentimentul moral;
   4. sentimentul spiritual;
  5. sprijinirea cresterii nivelului de cunostinte individuale, ameliorarea si vindecarea relatiilor personale, sociale si universale;
  6. sa actioneze pentru atenuarea suferintei;
  7. sa reuneasca un numar reprezentativ de organizatii si organisme din Romania care isi desfasoara activitatea in domeniul terapiilor complementare/alternative, a medicinei alopate si psihologiei;
  8. sa promoveze desfasurarea acestor activitati la inalte standarde etice, profesionale si tehnice;
  9. sa reprezinte problematica si problemele comune si semnificative a sectorului de terapii complementare/alternative, medicinei alopate, si sa militeze pentru recunoasterea acestui sector si a rezultatelor obtinute;
  10. sa armonizeze activitatea de terapii complementare/alternative, sa militeze pentru integrarea ei in strategia nationala de mentinere, imbunatatire a sanatatii spirituale, psihice si fizice a natiunii romane;
  11. sa promoveze o mentalitate deschisa de colaborare si comunicare cu sectorul de medicina alopata si a cultelor.
 • Art.8 – Asociatia isi stabileste urmatoarele principii de lucru:
  1. acceptarea si cercetarea diversitatii;
  2. libertatea de expresie, de opinie si de comunicare;
  3. conlucrarea cu toate sectoarele care prin specificul activitatii lor contribuie la diminuarea sau inlaturarea suferintei si a cauzelor bolilor;
  4. transparenta organizarii si a activitatii;
  5. toleranta (ceea ce Legea nu interzice este permis);
  6. acceptarea, asimilarea si respectarea legilor democratice;
  7. alegeri democratice in cadrul organizatiei;
  8. o societate civila, diversa si viguroasa;
  9. respect pentru drepturile minoritatilor si opiniile lor

IV. ATRIBUTII, OBIECTE DE ACTIVITATE

 • Art.9 – Asociatia are ca atributii organizarea, informarea, sprijinirea, promovarea, reprezentarea si evidenta practicantilor atestati (persoane fizice si/sau juridice)din sectorul terapiilor complementare/alternative.
 • Art.10 – Pentru indeplinirea atributiilor sale Asociatia isi stabileste urmatoarele domenii de activitate:
  1. cercetare stiintifica in domeniul terapiilor complementare/alternative;
  2. formarea si perfectionarea profesionala, invatamant universitar si post universitar prin scoli proprii;
  3. atestarea profesionala a terapautilor din sectorul terapiilor complementare/alternative;
  4. elaborarea, lansarea si coordonarea proiectelor de dezvoltare a sectorului;
  5. organizarea de evenimente si manifestari in tara si strainatate;
  6. colectarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor specifice sectoarelor de activitate;
  7. punerea in functiune si administrarea serverului national Internet de terapii complementare/alternative;
  8. identificarea problemelor, clasificarea, fundamentarea legala si sustinerea lor si sustinerea spre solutionare. Participarea la parteneriatul economico-socio-profesional national;
  9. evidenta domeniilor de activitate din tara;
  10. evidenta terapeutilor persoane fizice si/sau juridice, autorizati sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul Romaniei. Pentru aceasta organizeaza, pune in functiune si administreaza “Registrul Terapeutilor din Romania”;
  11. organizarea structurii teritoriale a Asociatiei;
  12. proiectarea sistemului informational al structurii teritoriale judetene, al structurii oficiilor judetene ale Registrelor Terapeutilor;
  13. redactarea si publicarea directa sau prin intermediari a publicatiei Asociatiei;
  14. mediatizarea sectorului la nivel national si international;
  15. comercializarea cu ridicata si amanuntul a materialelor si marfurilor specifice sectorului si a produselor auxiliare si conexe precum si a serviciilor diverse. Pentru aceasta Asociatia poate sa infiinteze societati comerciale in care sa aiba calitatea de asociat.

V. MEMBRII ASOCIATIEI, DREPTURI SI OBLIGATII

 • Art.11 – Membri Asociatiei pot fi persoane fizice majore si/sau juridice care solicita acest lucru in scris, care accepta Statutul, Codul terapeutului, principiile etice si deontologice, care practica autorizat una din terapiile sau metodele specifice sectorului de terapii complementare/alternative si care platesc cotizatia;
 • Art.12 – in cadrul Asociatiei exista urmatoarele categori de membri:
  1. Membri Fondatori – care au participat la fondarea Asociatiei. Platesc cotizatia, beneficiaza de privilegii pe care le stabileste Adunarea Generala si voteaza cu drepturi depline;
  2. Membri terapeuti totalitatea membrilor de la Art.11. Acesti membri voteaza cu drepturi depline daca sunt cu cotizatia achitata la zi;
  3. Membri invitati personalitati ale sectorului, din tara si din strainatate, pe care Consiliul Director le propune Adunarii Generale. Nu platesc cotizatie. Participarea lor in organismele Asociatiei este consultativa;
  4. Membri onorifici Persoane fizice care pentru rezultate deosebite au fost propusi pentru aceasta calitate de catre Consiliul Director. Participarea lor in organismele Asociatiei este consultativa;
  5. Membri simpatizanti persoane fizice care nu se incadreaza in nici una din categoriile de mai sus, dar care simpatizeaza cu teoria si practica terapiilor complementare/alternative;
 • Art.13 – Drepturile membrilor terapeuti:
  1. sa aleaga si sa fie alesi in organele de decizie ale Asociatiei;
  2. sa beneficieze de informatiile din Baza de Date a Asociatiei;
  3. sa participe la evenimentele, manifestarile si actiunile organizate de Asociatie;
  4. sa participe la cursuri, seminarii si alte forme de instruire organizate de Asociatie;
  5. sa publice articole, lucrari in publicatia Asociatiei;
  6. sa achizitioneze materiale si marfuri specifice sectorului din si prin reteaua Asociatiei;
 • Art.14 – Obligatiile membrilor terapeuti:
  1. sa plateasca cotizatia, pana la sfarsitul trimestrului I al fiecarui an, la nivelul stabilit de Adunarea Generala;
  2. sa se inmatriculeze in Registrul Terapeutilor;
  3. sa furnizeze informatiile solicitate de Asociatie pentrua fi introduse in Baza de Date si pentru evidenta;
  4. sa participe la Adunarea Generala, sau in caz de absenta sa se supuna hotararilor acesteia;
  5. sa respecte hotararile Adunarii Generale, Codul Terapeutului si a Principiilor ANATECOR;
  6. sa nu se foloseasca de numele Asociatiei in interes personal.

VI. ORGANELE DE DECIZIE ALE ASOCIATIEI

 • Art.15 – Organele de decizie ale Asociatiei sunt Adunarea Generala, Consiliul Director si Comisia de Cenzori.
 • Art.16 – Adunarea Generala este constituita din totalitatea membrilor fondatori, terapeuti, invitati, onorifici si se intruneste anual, cu ocazia Conferintei ANATECOR. Pentru probleme deosebite, Adunarea Generala se convoaca in conditiile stabilite de Statut.
 • Convocarea Adunarii Generale ordinare se face in scris cu specificarea ordinii de zi cu cel putin o luna inainte de data fixata. Adunarea Generala extraordinara se convoaca ori de cate ori este necesar la cererea a 1/3 din membri cu drepturi depline.
 • Art.17 – Atributiile Adunarii Generale:
  1. alegerea Presedintelui si a Vicepresedintilor;
  2. stabilirea Sectiunilor, Comisiilor si a Colectivelor de lucru ale Asociatiei;
  3. aprobarea si modificarea Statutului;
  4. hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti, membri acceptand de la inscriere ca in caz de neprezentare se obliga la respectarea hotararilor Adunarii Generale;
 • Art.18 – Consiliul Director, este ales de catre Adunarea Generala in numar de 7-9 persoane din randurile membrilor fondatori si terapeuti, cu un mandat de 4 ani. Membrii Consiliului Director nu sunt salarizati, dar pot beneficia de idemnizatie pentru sedintele Consiliului. Presedintele ales de Adunarea Generala face parte de drept din Consiliu si este totodata Presedinte al Consiliului.
 • Art. 19 – Consiliul Director are urmatoarele atributii:
  1. numeste directorul general cu un mandat minim de 3 ani si negociaza salariul acestuia;
  2. aproba organigrama;
  3. aproba programul de actiuni al comisiilor si sectiunilor;
  4. analizeaza cel putin o data pe an activitatea fiecarei sectiuni si comisii;
  5. analizeaza semestrial executia bugetara;
  6. propune Adunarii Generale bugetul anual de venituri si cheltuieli;
  7. aproba in cadrul bugetului anual, modificari intre capitolele bugetare;
  8. aproba plasamente de capital, in tara si in strainatate;
  9. propune obiectivele Asociatiei;
  10. propune modificari de statut;
  11. analizeaza si solutioneaza sesizarile de malpraxis;
  12. consiliul Director se intruneste de cate ori este nevoie, si este statutar cu o prezenta de cel putin 5 membri. Hotararile Colegiului se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti. in caz de balotaj, presedintele are dreptul la doua voturi.
 • Art.20 – Presedintele Asociatiei, este ales de Adunarea Generala, cu un mandat de 4 ani si poate fi reales.
 • Art.21 – Presedintele are urmatoarele atributii:
  1. conduce lucrarile Colegiului de Conducere;
  2. aproba granturi si burse in limita plafonului stabilit prin buget;
  3. reprezinta Asociatia in raport cu organele si institutiile legislative si politice la nivel national;
  4. reprezinta Asociatia la nivel international;
  5. aproba regulamentul de organizare si functionare al aparatului executiv al Asociatiei, propus de catre Directorul General;
  6. hotaraste fisa postului Directorului General;
  7. negociaza salariul Directorului General;
  8. sustine luarile de pozitie ale Asociatiei;
  9. prezinta raportul Consiliului Director in fata Adunarii Generale;
  10. hotaraste atributiile vicepresedintilor;
  11. hotaraste modul de activitate al Comisiei de Cenzori;
  12. aproba depozite bancare;
  13. pentru activitatea prestata in cadrul Asociatiei Presedintele este indreptatit la o indemnizatie lunara in marime de 120 % fata de indemnizatia de sedinta a celorlalti membri ai Consiliului. De asemenea beneficiaza de decontarea cheltuielilor de delegatie facute in interesul Asociatiei.
 • Art.22 – Asociatia alege o Comisie de Cenzori.

VII. APARATUL ASOCIATIEI

 • Art.23 – Executivul Asociatiei este organizat conform organigramei aprobate de Consiliul Director si lucreaza in conformitate cu Regulamentul Intern aprobat de Presedinte.
 • Personalul executiv al Asociatiei este salariat. Fondul de salarii este cel prevazut in bugetul anual, salariile neavand voie sa se situeze sub nivelul mediu pe economie. Directorul General este seful executivului Asociatiei.

VIII. FINANTAREA ASOCIATIEI

 • Art.24 – Sursele de finantare ale Asociatiei sunt:
  1. venituri din cotizatii si contributii banesti;
  2. venituri din donatii si sponsorizari din tara si strainatate;
  3. venituri din activitatea de formare si evaluare desfasurate;
  4. venituri din dobanzi si operatiuni financiare;
  5. venituri din activitati de cercetare si dezvoltare;
  6. subventii de la bugetul statului;
  7. venituri provenite din orice alte sursepermise de lege;
  8. venituri provenite din activitatea Registrului Terapeutilor;
 • Art.25 – Patrimoniul Asociatiei este constituit din bunurile si fondurile prevazute in ultimul bilant.
 • Art.26 – Gestionarea patrimoniului se face cu respectarea prevederilor legale, adaptate in mod corespunzator statutului sau de persoana juridica nonguvernamentala, nonprofit si autonoma.
 • Art.27 – Exercitiul financiar al Asociatiei incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie.

IX. EXCLUDEREA MEMBRILOR

 • Art.28 – Excluderea membrilor se produce in mod automat prin neplata cotizatiei la un termen de trei luni dupa ce membrul a fost atentionat ca este restant.
 • Art.29 – Alte motive de excludere:
  1. actiuni impotriva intereselor Asociatiei;
  2. actiuni impotriva scopurilor, obiectivelor, activitatilor si principiilor Asociatiei;
  3. incalcarea eticii si deontologiei profesionale;
 • Art.30 – Sanctionarea membrilor este de competenta Consiliului Director.
 • Art.31 – impotriva hotararii de sanctionare se poate face contestatie, in termen de 15 zile si va fi solutionata de catre Consiliul Director in termen de 30 de zile lucratoare de la depunere.
 • Art.32 – Excluderea membrilor terapeuti din Registrul Terapeutilor se va publica obligatoriu in Monitorul Oficial, intr-un ziar national de mare tiraj si in rubricile corespunzatoare din mediile electronice. Membrii fondatori exclusi in temeiul Art.28, pot fi reprimiti daca isi achita toate restantele si platesc cotizatia anticipata pentru un an.

X. PREVEDERI FINALE

 • Art.33 – Asociatia se poate asocia cu alte organizatii din tara si strainatate pentru obiective de interes comun.
 • Art.34 – Asociatia se poate asocia singura sau cu alti parteneri la societati comerciale cu activitatea in tara sau strainatate, pentru a-si asigura surse de finantare.
 • Art.35 – in cazul dizolvarii Asociatiei sau a incetarii calitatii de persoana juridica sub orice forma, Patrimoniul Asociatiei se transfera unei organizatii nonprofit cu profil similar.

Redactat si dactilografiat in limba romana in 7 (sapte) exemplare originale a cate 7 (sapte) pagini fiecare, din care am primit astazi, …. un numar de 6 (sase) exemplare autentificate.

X